SZUKAJ:
polski deutsch
NOWY w HANOWERZE PRACA MINIPRACA ||||||||||||||  

 


Zmiany w zakresie "minipracy" (Minijob) od 2013 roku

Zgodnie z przepisami niemieckiego prawa ubezpieczeń społecznych zatrudnienie w znikomym wymiarze godzin (zwane również "minipracą" - Minijob) jest stosunkiem zatrudnienia, który podlega określonym specjalnym przepisom prawa ubezpieczeń społecznych i tym samym również przepisom prawa o wynagrodzeniach. W ramach minipracy pracownik mógł otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 400 €. Składki na ubezpieczenie społeczne (pracownika i pracodawcy) oraz podatek od wynagrodzeń były regulowane stawką ryczałtową w wysokości 30% od wartości wypłacanej kwoty. Jednakże ryczałt ten nie powodował nabycia świadczeń z tytułu ustawowego ubezpieczenia emerytalnego.

Od dnia 1 stycznia 2013 weszły w życie następujące zmiany:
1. Wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia ze znikomym wynagrodzeniem (granica znikomości) wzrasta z 400 Euro do 450 Euro.
2. Osoby, które począwszy od dnia 1 stycznia 2013 podejmą stosunek pracy o znikomym wynagrodzeniu, podlegają zasadniczo obowiązkowi ubezpieczenia w ramach ustawowego ubezpieczenia emerytalnego.

Miniprace, które rozpoczną się od dnia 1 stycznia 2013, będą podlegały obowiązkowi ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia emerytalnego. Tym samym osoby zatrudnione nabywają prawo do pełnego pakietu świadczeń w ramach ubezpieczenia emerytalnego z porównywalnie niskimi składkami własnymi. Ze względu na fakt, że pracodawca w przypadku stosunku pracy o znikomym wynagrodzeniu płaci na rzecz ubezpieczenia emerytalnego składkę ryczałtową w wysokości 15 procent od wysokości wynagrodzenia za pracę, to w 2013 roku wyrównaniu podlega tylko nieznaczna różnica do ogólnej wysokości składki wynoszącej 18,9 procent. Tym samym udział własny osób zatrudnionych w ramach minipracy wynosi 3,9 procent.

Alternatywnie do pełnego obowiązku ubezpieczenia emerytalnego osoby zatrudnione w ramach minipracy mogą zostać zwolnione z obowiązku ubezpieczeniowego w ramach ubezpieczenia emerytalnego. W tym celu osoba zatrudniona musi powiadomić pracodawcę na piśmie, iż życzy sobie zwolnienia z obowiązku ubezpieczeniowego. Wówczas osoba ta nie płaci udziału własnego, a tylko pracodawca uiszcza składkę ryczałtową na ubezpieczenie emerytalne. Tym samym osoby zatrudnione w ramach minipracy, które w inny sposób nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia emerytalnego, tracą prawo do znacznej części świadczeń wynikających z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego.

Kto jednak nie zwolni się z tego obowiązku, uzyska poprzez stosunek zatrudnienia pełnowartościowe okresy składek obowiązkowych w ramach ubezpieczenia emerytalnego. Zakłady ubezpieczeń emerytalnych uwzględniają te okresy w pełnym zakresie w ramach wymaganych prawem minimalnych okresów ubezpieczenia (okres oczekiwania) dla świadczeń z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

Dla osób zatrudnionych w ramach minipracy, które wykonywały ją przed dniem 1 stycznia 2013 bez ubezpieczenia emerytalnego, nic nie ulega zmianie. Ale w dowolnym momencie poprzez zwiększenie stawki mają możliwość zrezygnowania z niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia emerytalnego.

Jeżeli jednakże pracodawca po dniu 31 grudnia 2012 podwyższy regularne miesięczne wynagrodzenie z tytułu pracy do kwoty wyższej od 400 Euro, a niższej od 450,01 Euro, wówczas w odniesieniu do starego stosunku zatrudnienia będą obowiązywały nowe przepisy prawne. Wtedy w przypadku minipracy zwolnionej dotychczas z ubezpieczenia będzie zachodził obowiązek ubezpieczeniowy w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, chyba że osoba zatrudniona będzie pobierała pełną emeryturę. Osoba zatrudniona w ramach minipracy może zrezygnować z obowiązku ubezpieczeniowego. Jeżeli natomiast w okresie stosunku zatrudnienia już przed dniem 1 stycznia 2013 zostały zwiększone składki na ubezpieczenie emerytalne, wówczas osoba zatrudniona w ramach minipracy nadal będzie podlegać obowiązkowi ubezpieczenia i nie może z niego zrezygnować.


opr. BotorPlus GmbH

> Home | Kontakt | Impressum